Tussentijdse instroom in leerjaar 2, 3 en 4

Instroom in leerjaar 1 direct na de zomervakantie valt onder Instroom leerjaar 1. Indien een leerling niet direct instroomt na de zomervakantie, geldt onderstaande informatie.

Toelatingsprocedure

 • Ouders/verzorgers nemen contact op met de decaan en leggen hun verzoek voor.
 • Ouders/verzorgers melden hun kind aan door het inleveren van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
 • De decaan vraagt de toeleverende school om een ingevuld VO-VO formulier.
  Het VO-VO formulier verzamelt informatie over de leerling over zaken als: Gedrag,  absentie, inzet, samenwerking met ouders, reden van overstap, advies van de toeleverende school en eventuele bijzonderheden.
  ​Bijlagen (zoals recente cijferlijst, cito uitslag (als deze afgenomen is),  test- en onderzoeksverslagen voor zover van toepassing):
  • ​Voor klas 1 onderwijskundig rapport van de basisschool;
  • Ter verduidelijking van dit formulier kan de decaan nog contact opnemen met de toeleverende school.
 • Ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd voor een gesprek met de teamleider en de decaan.
  Er komt pas een uitnodiging als het volledige dossier binnen is. Dit is de verantwoordelijk van de ouders/verzorgers.
 • De plaatsingscommissie bespreekt de leerling en neemt een finaal besluit.
  De plaatsingscommissie neemt op grond van het gesprek met ouders, de informatie van de school en het dossier een beslissing over de toelaatbaarheid van de leerling. Bij leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, wordt zo nodig overlegd met andere disciplines binnen het EBC (bijvoorbeeld de zorgcoördinator, orthopedagoog, onderwijskundige). Besproken wordt onder welke voorwaarden de school wel of niet  aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan beantwoorden.  Bij twijfel of verschil van inzicht volgt overleg met de directie. Uiteindelijk neemt de directie dan het finale besluit.
 • De decaan brengt de ouders/verzorgers op de hoogte van de beslissing van de school.​

Uitgangspunten

In principe nemen we tijdens het schooljaar geen nieuwe leerlingen aan, tenzij het gaat om verhuizing of bijzondere omstandigheden. We starten de intake na de meivakantie.

De aanmeldingen moeten uiterlijk 2 weken voor het eind van het schooljaar binnen zijn bij het EBC. Dan kunnen we de intakeprocedure zorgvuldig afhandelen. Wanneer aanmeldingen later binnenkomen worden ze na de zomervakantie in behandeling genomen.

Om de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van de leerlingen te bewaken is het aantal leerlingen per afdeling aan een maximum gebonden. Voor de beroepsgerichte vakken geldt een maximum aantal werkplekken. Het aantal toe te laten leerlingen is hieraan gekoppeld.

Wanneer er meerdere leerlingen met een specifieke intensieve ondersteuningsvraag samen in een groep zitten wordt de norm naar beneden bijgesteld.