MEERweten - week 29 - 2019

15-07-2019

WEEK 29 - 16 juli t/m 2 september 2019

AAN HET EINDE VAN EEN SCHOOLJAAR

TERUGKIJKEN EN VOORUITBLIKKEN  
     
  Mooie weken!
We kijken terug op mooie weken. Het was een feest om de diploma-uitreikingen mee te maken. Blije gezichten bij leerlingen en docenten. Trotse ouders en verzorgers.
Persoonlijke verhalen. Over hoe het gegaan was. Ik hoorde van een leerling die vanaf het begin op De Meerwaarde een enorme ontwikkeling en groei had doorgemaakt. ‘Als een raket’ hoorde ik iemand fluisteren. Maar ik hoorde ook over moeilijke en verdrietige situaties, over vallen en opstaan. Dat leidde bij mij tot respect. Voor het doorzettingsvermogen. Voor die leerling die juist op dat moment, bescheiden lachend naar de smartphone van haar moeder, haar eigen diploma van haar persoonlijke handtekening voorzag. Is getekend dacht ik.

Zo’n diploma-uitreiking is echt een overgangsmoment. Waar terug- en vooruitkijken in een samengebald moment bij elkaar komen. Of eigenlijk door elkaar heen lopen. Daar kun je druk mee zijn. Alles tegelijk. Blij zijn, vieren, terugkijken, verhalen ophalen, vooruitkijken, verwonderen, afscheid nemen. Voor mijzelf werd in dat alles ‘Geloof in elk talent’ voelbaar en merkbaar. In de blikken van docenten en leerlingen. Een waarderende opmerking van een ouder. In de verhalen van hoe leerlingen hebben gekozen ook. Geweldig is het dan om te horen wat onze leerlingen allemaal aan verschillende vervolgopleidingen gaan doen. Daar word je vanzelf dankbaar van. Wat ik mooi vond, was dat er ook werd stilgestaan bij een aantal leerlingen dat geen diploma kon ontvangen. Kort en fijngevoelig, maar het mocht er zijn. Ook voor die leerlingen blijven we geloven in hun talent. En zoeken we samen naar het beste vervolg. Want je bent nooit alleen.
Nu eerst zomervakantie! Naar ik hoop ook mooie weken. Genieten van elkaar en van de schepping. We wensen iedereen een goede tijd van rust en op adem komen toe!

Vooruitblik volgend schooljaar
Het is goed om bij de afsluiting van het schooljaar nog een aantal ontwikkelingen van de afgelopen tijd kort met u te delen. Vooral ook omdat ze volgend schooljaar zeker een vervolg krijgen. Komen we zeker op terug, maar bent u alvast goed op de hoogte.

Al ons (passend) onderwijs nog beter ondersteund
Het onderwijsservicebureau (OSB) heeft een nieuwe naam gekregen: Expertise- en Begeleidingscentrum (EBC). Met deze naam wordt het duidelijker wat de collega’s die bij dit team doen. Ze bieden expertise en begeleiding bij tal van zaken die met de start van leerlingen op De Meerwaarde, onderwijsontwikkeling, kwaliteit, studiekeuze en specifieke ondersteuningsvragen te maken hebben. Viel het OSB nog rechtstreeks onder het College van Bestuur, nu willen we het EBC veel dichter nog betrekken op het onderwijs en gaat de aansturing plaatsvinden vanuit de directie.

Nog meer samenhang en mogelijkheden in het onderwijs van start tot examinering
Een andere ontwikkeling is dat we meer nadruk willen leggen op een goede start in het eerste jaar en willen gaan werken in leerroutes. Daar zijn verschillende redenen voor. We constateren nu bijvoorbeeld dat voor leerlingen de overgang van onderbouw naar bovenbouw soms groot is. Opeens komen in de bovenbouw de accenten veel meer op het halen van de einddoelen te liggen, want de examens komen eraan. We willen door in leerroutes te gaan werken het onderwijs van leerjaar 1 tot 4 nog meer in balans opbouwen en aan gaan bieden. Daarbij willen we ook mogelijkheden onderzoeken om in de onderbouw meer praktisch en levensecht onderwijs aan te bieden. We denken dat dit leerlingen motiveert en de zin in leren vergroot. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. Dat gaan we volgend jaar goed voorbereiden. Daarbij nemen we ook ouders mee. Als eerste de ouders in de GMR, maar ook breder. Onze bedoeling is dat er mooie leerroutes met meer mogelijkheden komen. Daarbij denken we aan een leerroute voor basis- en kaderleerlingen en aan een leerroute voor leerlingen van de Gemengd/Theoretische leerweg (GL/TL).

Goed sturen op deze ontwikkeling is belangrijk
Om te zorgen dat in de voorbereidingen en straks de uitvoering van deze ontwikkelingen alles zo goed mogelijk gaat, is het van belang dat het goed aangestuurd wordt. Daarom zal vanaf de start van het nieuwe schooljaar de taakverdeling van de onderwijsdirectie bestaande uit mevrouw Schipper en meneer Hendriks veranderen. In de nieuwe portefeuilleverdeling zal mevrouw Schipper de leerroute (dus onder- en bovenbouw) van basis en kader aansturen (naast het MBO en enkele inhoudelijke portefeuilles) en meneer Hendriks de leerroute (dus onder- en bovenbouw) van GT (naast PrO en enkele inhoudelijke portefeuilles). Daarbij geldt dat ook het EBC (het voormalige OSB) vanuit de onderwijsdirectie zal worden aangestuurd door de heer Hendriks.

Tenslotte
We staan helemaal vooraan in deze nieuwe ontwikkelingen, we betrekken bij elke kleine voorbereidende stap (de in) de GMR maar we vinden het fijn om het ook al vroeg breder met u te delen. We beloven alvast dat we zeker ook bij u terugkomen op deze nieuwe ontwikkelingen in het nieuwe schooljaar, maar dan bent u alvast op de hoogte!

Bert Brand
Voorzitter College van Bestuur

 
 

 

AGENDA

 
 

donderdag 18 juli
Jaarafsluiting en uitreiking rapporten

vrijdag 19 juli
Aanvang zomervakantie (t/m vrijdag 30 augustus)

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

HUWELIJK  
     
  Mevrouw de Jongh (PrO)
Op maandag 15 juli is mevrouw De Jongh in het huwelijk te treden met meneer Hoed. Zij zijn getrouwd in Zandvoort, de woonplaats van meneer Hoed, en gaan in Barneveld wonen. Beiden van harte gefeliciteerd met deze stap. Voor jullie een heel bijzondere dag. We wensen jullie samen Gods zegen toe.

Op de kaart staat de tekst uit Spreuken 16:9.
Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat.

Mooi dat jullie deze tekst hebben gekozen en we bidden jullie toe dat dit ook ervaren mag worden in jullie leven. Van harte gefeliciteerd.

 
 

EEN DOCHTER VOOR MEVROUW HOGENDOORN  
     
  Op 28 juni is bij mevrouw Hogendoorn dochter Nienke geboren. De broertjes Ruben en Nathan hebben nu een prachtig zusje. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.  
 

AFSCHEID I  
     
  Mevrouw Pietersen
We nemen bij Praktijkonderwijs afscheid van mevrouw Pietersen, zij gaat met pensioen. Mevrouw Pietersen heeft als zorgcoördinator veel voor de leerlingen en de collega’s betekend. Een luisterend oor, een tip of een top en we konden weer verder. We waarderen de rust die zij heeft om in moeilijke situaties naar een goede oplossing te zoeken. Mevrouw Pietersen laat zich niet leiden door de drukte en stress van het moment, zij hield overzicht. In de adviezen die ze gaf of de ondersteuning die ze bood, hield mevrouw Pietersen altijd heel sterk het leerlingbelang in de gaten. Geeft onze oplossing de leerling de ruimte om zich te ontwikkelen en kunnen wij die ruimte bieden.
We nemen afscheid van een collega die aandacht had voor iedereen en we willen u hartelijk danken voor uw inzet en betrokkenheid op de leerlingen en de collega’s. Namens het team wensen we u een fijne tijd toe met uw man. Gods zegen toegewenst in de nieuwe levensfase die nu aanbreekt.

Meneer Ruitenbeek
Op 16 mei 2019 is meneer Ruitenbeek officieel met pensioen gegaan. Omdat er nog veel werkzaamheden waren waarbij hij erg belangrijk is, heeft hij doorgewerkt tot de zomervakantie. Nu het schooljaar ten einde loopt neemt hij na 45 jaar onderwijs werkelijk afscheid.
Als docent Nederlands gaf meneer Ruitenbeek les aan heel wat leerlingen op alle niveaus (van PrO tot GT). Daarnaast heeft hij voor de periode dat hij op De Meerwaarde gewerkt heeft, veel gedaan voor de aansluiting tussen basisonderwijs en De Meerwaarde. Meneer Ruitenbeek was voor veel basisschooldocenten en ouders en verzorgers het gezicht van De Meerwaarde. Samen met mevrouw Van Voorthuizen heeft hij jarenlang gezorgd voor een soepele instroom van nieuwe leerlingen. Meneer Ruitenbeek was 10 jaar lid van de Toelatingscommissie en heeft zo wel 5000 leerlingen geholpen een goede plek te vinden op De Meerwaarde. Een ongelooflijk belangrijke taak waar we hem erg erkentelijk voor zijn. Ook als lid van de PCL (permanente commissie leerlingenzorg) heeft Wim gezorgd voor een passende plek of begeleiding van leerlingen die veel zorg nodig hadden. Met meneer Ruitenbeek vertrekt er iemand die met hart en ziel zich ingezet heeft voor De Meerwaarde. Iemand die geholpen heeft het merk De Meerwaarde neer te zetten in Barneveld en de wijde omgeving.
Daarom willen we hier erg graag onze dank uitspreken voor al het belangrijke werk dat meneer Ruitenbeek gedaan heeft voor onze mooie school. Chapeau Wim! We wensen je een hele goede naschoolse tijd toe.


Meneer Van Ginkel
Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, waarvan 17 jaar op De Meerwaarde, voorheen het Groen van Prinsterercollege, neemt meneer Van Ginkel, docent Engels in de GT en voorzitter van de examencommissie op 1 september a.s. afscheid van het onderwijs en gaat hij met pensioen.
Op 1 augustus 1976 startte meneer Van Ginkel op de Prins Willem Alexanderschool in Uddel, waar hij 13 jaar werkte, om vervolgens de stap naar een basisschool in de gemeente Barneveld te maken, waar hij een nieuwe werkplek vond op Basisschool de Bron in Stroe. Hoe mooi het werken op de basisschool ook was, langzaamaan begon het Voortgezet Onderwijs te lonken. Meneer Van Ginkel behaalde zijn bevoegdheid voor het vak Engels en maakte in 2002 de stap naar het VO en werd docent Engels op het Groen van Prinsterercollege.
In de afgelopen jaren heeft meneer Van Ginkel veel leerlingen verder mogen brengen in het vak Engels en is hij voor veel leerlingen een betrokken mentor geweest. Als voorzitter van de examencommissie heeft meneer Van Ginkel, samen met de andere leden van de examencommissie, veel mogen betekenen voor de organisatie van de examens op De Meerwaarde en alle werkzaamheden die daarbij komen kijken.
Wij bedanken meneer Van Ginkel voor zijn inzet voor goed en motiverend onderwijs op De Meerwaarde en voor de prettige samenwerking. Wij wensen hem, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, alle goeds voor de toekomst en Gods zegen toe!


De heer Kuiper
Na 40 jaar in dienst van de overheid gaat meneer Kuiper met pensioen. Hij gaat stoppen met werken en hij gaat genieten van zijn vrije tijd. Meneer Kuiper heeft de laatste jaren gewerkt in de bovenbouw van de GT. Hij heeft onder andere economie, technologie en biologie gegeven. De laatste jaren heeft hij zich gericht op biologie. Naast het lesgeven was meneer Kuiper ook mentor en was hij coördinator van de stages.
We willen meneer Kuiper danken voor het delen van zijn kennis, voor zijn inzet en wensen hem veel geluk, gezondheid en Gods zegen toe in zijn nieuwe levensfase als gepensioneerde.

 
 

AFSCHEID II  
     
  Meneer Van der Vegt
Ook nemen we bij PrO afscheid van meneer Van der Vegt. Hij heeft een nieuwe baan gekregen op het JFC. We wisten dat zijn hart lag bij het geven van het vak geschiedenis. Daar is hij altijd duidelijk over geweest, we hopen dat hij in zijn nieuwe baan ook met plezier zijn werk mag doen.
Meneer Van der Vegt is een harde werker. Als hij ‘s morgens de deur van het lokaal achter zich dicht trok en aan de dagopening begon, een begin waar hij heel veel waarde aan hecht, dan werd er daarna hard gewerkt door de leerlingen en voor de pauze kwam er ook niemand het lokaal uit. Er moest gewerkt worden. Meneer Van der Vegt werkt heel nauwkeurig en had zijn zaken goed voor elkaar.
Meneer van der Vegt, bedankt voor uw inzet en collegialiteit. We hebben u leren kennen als een collega die rust uitstraalt en aandacht had voor alle leerlingen en collega’s. Gods zegen toegewenst en succes in uw nieuwe baan.
 

Mevrouw Slikker
Na 13 jaar les te hebben gegeven op onze school, gaat mevrouw Slikker De Meerwaarde verlaten. Mevrouw Slikker is de laatste jaren werkzaam geweest in de bovenbouw van de GT, waar zij Engels gaf. Naast het lesgeven was zij mentor en is zij docentencoach geweest.
Mevrouw Slikker gaat ons verlaten, omdat ze volgend schooljaar gaat werken op een andere school. We willen haar bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar veel geluk en Gods zegen toe met haar nieuwe baan.

 
 

AFSLUITING SCHOOLJAAR EN UITREIKEN CIJFERLIJSTEN  
     
  Het schooljaar zit er op! Op donderdag 18 juli a.s. worden de leerlingen op school verwacht voor het uitreiken van de cijferlijst en de afsluiting van het schooljaar.

Dit vindt plaats in de thuisbasis op de volgende momenten:

09.00 uur 1 Basis, 1 Kader, 1 GT
09.00 uur 3 Basis/Kader E&O
09.00 uur 3 Kader Z&W
09.30 uur 2GT
10.00 uur 2 Basis,
10.00 uur 2 Kader
09.30 uur 3 Basis Z&W
10.30 uur 3 Basis/Kader PIE, M&T, BWI
11.00 uur 3 GT
15.00 uur 3 Basis/Kader Groen
10.00 uur Praktijkonderwijs 1 en 2
09.00 uur Praktijkonderwijs 3 en 4

 
 

CURSUSAANBOD CJG  
     
  In het najaar organiseert het CJG enkele cursussen en workshops voor pubers en ouders.

Graag willen wij u attenderen op hetgeen zij aanbieden.
Zo bieden zij een Rots-en-Watertraining aan voor jongeren, of een cursus rondom samengestelde gezinnen.

Voor alle onderwerpen, data en tijden verwijzen we
u naar de najaarsflyer van het CJG

Voor meer informatie of aanmelden kunt u ook direct naar de site van het CJG: www.cjgbarneveld.nl/cursussen of bel met het CJG Barneveld, 0342-414816.

Van harte bij u aanbevolen!

 
 

SCHOOLGIDS  
     
  Op donderdag 18 juli is de nieuwe schoolgids beschikbaar zijn via

schoolgids.demeerwaarde.nl

Neem dus snel een kijkje!

 
 

INTRODUCTIEDAGEN SEPTEMBER 2019  
     
  Het is bijna zomervakantie!
Nadat onze leerlingen deze week hun cijferlijsten in ontvangst zullen nemen, is het eindelijk zover. De vakantie duurt tot en met vrijdag 30 augustus 2019. Vanaf maandag 2 september is de school weer open voor onze leerlingen.

Het programma voor de verschillende leerjaren en afdelingen staat binnenkort op de site van De Meerwaarde, zodat leerlingen en ouders weten wanneer de leerlingen op school verwacht worden voor de start van het schooljaar en het introductieprogramma. We wensen alle leerlingen een fijne zomervakantie toe en hopen iedereen na de vakantie weer gezond en wel terug te zien op De Meerwaarde.

 
 

CAMBRIDGE EXAMEN – DIPLOMERING  
     
  Afgelopen week hebben wij bericht gekregen dat jullie de examenresultaten in kunnen zien. Op het ”Confirmation of Entry” formulier, dat jullie voor het examen thuisgekregen hebben, staat een unieke inlogcode waarmee je op de website van Cambridge kunt inloggen.

Je kunt dan je resultaten opvragen. Dinsdag 24 september willen wij tijdens een feestelijke bijeenkomst de diploma’s aan jullie uitreiken. Verdere informatie volgt nog; maar houd de datum alvast vrij in de agenda.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

basisschool bezoekt de afdeling Groen  
     
  Leerlingen van de derde klas Groen zijn enkele weken geleden bij de basisschool IKC Juliana in Barneveld geweest om het kweken van de groenten te begeleiden. Na weken wachten was het tijd om deze zelfgekweekte groenten te bereiden. Hiervoor zijn de basisschoolleerlingen vorige week bij team Groen op bezoek geweest. Samen met de leerlingen uit klas 3 hebben ze groenten gevulde wraps gemaakt.  
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl